NO | ENG

Rediger artikler
PRODUKT

Nordnes leverer en rekke ulike produkter som markedsføres globalt. Hovedproduktet er ferskfryst, sløyd og hodekappet fisk. Andre produkter kan også leveres etter kunde sine ønsker. Fartøyet “Nordstar” leverer i tillegg til fryste varer, ensilasje av restråstoff som i neste omgang er innsatsfaktor i produksjonen av fiskeolje og proteinkonsentrat, brukt i for til oppdrettslaks.

Rediger artikler
ARTER

Det er hvitfiskartene sei, torsk og hyse som utgjør brorparten av kvantumet som flåten bringer i land, men det blir også landet et betydelig kvantum av andre arter.

Rediger artikler

Pollachius Virens
Torskefisk

SEI

Merluccius merluccius
Torskefisk

lysing

Melanogrammus aeglefinus
Torskefisk

HYSE

Gadus Morhua
Torskefisk

torsk

Sebastes Mentella/Marinus
Hører begge til Uerfamilien

uer

Reinhardtius hippoglossoides

Blåkveite

Argentina silus
Hører til vassildfamilien

vassild

Pandalus borealis
Reke/Krepsdyr

Reke
Rediger artikler

«Filosofien og strategien har vært med fokus på gjenbruk,
økonomisk drift og samfunnsansvar»

«Filosofien og strategien har vært med fokus på gjenbruk,
økonomisk drift og samfunnsansvar»

«Filosofien og strategien har vært med fokus på gjenbruk,
økonomisk drift og samfunnsansvar»

Rediger artikler
FANGSTOMRÅDE

Nordnes fangster i hele det nordøstlige Atlanterhavet. Fartøyene opererer langs hele norskekysten, i Russisk økonomisk sone, EU-sonen, den økonomiske sonen rundt Svalbard og i internasjonalt farvann.

Rediger artikler
 
Rediger artikler
BEARBEIDING

Nordnes AS produserer for det meste hodekappet og sløyd fisk, som blir fryst ombord i 25 og 50 kilos blokker. Nordnes AS har strenge retningslinjer til kvalitet, og all fisk blir prosessert og fryst fortløpende etter det er kommet ombord.

HVITFISK

Fisken blir sluppet ned i mottakstanker med en gang den er kommet ombord. Videre blir fisken direktesløyd av maskiner, skylt og utblødd i tanker med vann, rengjort og matet inn i automatiske gradere som sorterer etter art og størrelse, i hver sine dedikerte lagringstanker. Til slutt blir fisken lagt i vertikalfrysere, som fryser fisken i blokker helt ned til -30 grader celsius. Når blokkene har korrekt temperatur blir de embalert og stuet i fryserom.

REKE

Produksjonen av reker er todelt; industri på de store fartøyene, og koking på selskapets minste fartøy. Industrireken er separert fra annet som kommer opp i trålen sammen med rekene, skylt og fryst i blokk. Når blokkene har korrekt temperatur blir de embalert og stuet i fryserom, på samme måte som hvitfisken. Ombord i ”Nordbas” bedrives det i tillegg til produksjon av industrireke også koking av reke. Etter separering og sortering blir den større reken kokt og hurtigkjølt, for å oppnå best mulig kvalitet. Koketid og mengde tilsatt salt varierer, og er satt av kjøper og type marked rekene skal selges inn på. All reke ombord i ”Nordbas” blir lagret fersk i kasser med is.

RESTRÅSTOFF

”Nordstar” er første frysefartøy i Norge som tar vare på 100% av restråstoffet fra produksjon av hodekappet og sløyd hvitfisk. Dette gjøres ved bruk av ensilering. Alt av hoder og innvoller blir kvernet og tilsatt syre. Når det så har rette PH-verdien blir ensilasjen lagret på tank. Lossing av ensilasjen skjer gjennom slange til tankbåt, samtidig som fryselasten blir losset til fryselager. Ensilasjen fra ”Nordstar” blir så prosessert til olje og proteinkonsentrat, som benyttes som ingrediens i oppdrettsfór. Vi håper også på en forandring i reglene for lagring av restråstoff for kystflåten, slik at også ”Nordørn” kan tilpasses til å ta vare på alt som blir tatt opp.

Rediger artikler
KVALITET

Nordnes AS har strenge interne krav til kvalitet på produktene som leveres. Produksjonslokale og egenkontroll ombord i båtene er sertifisert og godkjent av Mattilsynet. Vår egenkontroll er basert på HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) prinsippene.

Rediger artikler
SERTIFISERING


     

De fleste fiskeriene Nordnes deltar i er sertifisert av Marine Stewardship Council - MSC.

Denne sertifiseringen sikrer at fiskeriet oppfyller tre hovedprinsipper:

Rediger artikler