Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Nordnesgruppen

 

Kort om kravet

 

Åpenhetsloven er en ny lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

 

Informasjon om rederiet og fartøy

 

NordnesGruppen er et konsern bestående av flere selskaper, der hovedaktiviteten ligger i eierskap og drift av tre heleide fiskefartøy.

Flåten består av  ”Nordstar” med konsesjoner for havfiske, ”Nordbas” (hav og kyst), og ”Vollerosa” med konsesjoner for kystfiske. Våre fartøyer fisker hovedsakelig sei, torsk, hyse, uer og reke. All fisk blir sløyd, hodekappet og fryst fersk ombord.

Nordnesgruppen selger all fangst på auksjon via SUROFI, og Norges Råfisklag.
Auksjonssystemet gir Nordnesgruppen svært liten påvirkningsmulighet når det kommer til hvem som kjøper fangsten.

I tillegg til flåten har gruppen egne verksted og bøteri: Nordnes Industri og Mekaniske AS og Bryggen Opplæringssenter.

Det er ca. 80/90 ansatte totalt i Nordnesgruppen.

Rederiet er ISM-godkjent, og vi bruker CCOM for å vedlikeholde det systemet.

Informasjon ved forespørsel om innsyn gjengis lengre nede, og det har blitt opprettet egen avvikstype i CCOM for å sikre at kravene blir ivaretatt.

Kartlegging – konsekvenser og risiko

 

I starten av denne kartleggingen sender vi ut egenerklæringsskjema til utvalgte leverandører for å kartlegge tilbakemeldingene og ta ekstra vurderinger der vi ser det er nødvendig.

For å vedlikeholde og opprettholde kartleggingen, revideres dokumentene ihht oppgave i CCOM.

Det er flere kriterier som påvirker kartleggingen:

  • Kunnskap om ulike bransjer, produkt og geografiske tilhørigheter.
  • Egenerklæring fra leverandør
  • Fast leverandør eller engangstilfelle
  • Egne vurderinger

Disse kriteriene legges til grunne når vi vurderer sannsynligheten for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og konsekvensen dersom det er brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi fastsetter internt en grense, der alle leverandører som havner over den grensen skal undersøkes videre. I vår kartlegging valgte vi ut leverandører som skal følges nærmere opp.

De egenerklæringene vi har mottatt foreløpig har ikke vekket bekymring eller krevd videre undersøkelser.

I løpet av kartlegging, der vi har sett på alle leverandører vi har kjøpt varer og tjenester fra i 2022 og 2023.

 

Tiltak

 

I første omgang har Nordnesgruppen ikke avdekket funn som vil medføre umiddelbare tiltak.
Risikovurderingen skal revideres årlig, og dersom det avdekkes funn, blir dette rapport i avvikssystemet CCOM og tiltak iverksettes innen 21 dager.
Leverandørlisten skal også gjennomgås en gang i året, og nye leverandører skal legges til.
Mer informasjon er lagt inn i ISM’en i CCOM, under Kapittel 9 – Rapportering.

Avvikstype og oppgave er opprettet i CCOM.

Leverandørene vurderes etter en sannsynlighets og risikogrense, på en skala fra 1-5.
Der 1 er lav, og 5 er høy. Verdier over 9 undersøkes videre.

Spørsmål om innsyn etter Åpenhetsloven sendes på e-post til Sara Aarseth.
Kontaktdetaljer: sara.aarseth@nordnesgruppen.no

Tilbakemelding på innsyn gis innen 21 dager.
Dersom forespørsel om innsyn kommer under ferieavvikling, videresendes henvendelsen til annet relevant personell.

Slik foregår prosessen internt: